Twin Peaks - San Francisco, California

San Francisco, California

The Painted Ladies - San Francisco, California

AT&T Park - San Francisco, California

Willie Mays Plaza - San Francisco, California

Baker Beach - San Francisco, California

San Francisco, California

Golden Gate Bridge - San Francisco, California

Cable Car - San Francisco, California

Alcatraz Island and the SF Bay - San Francisco, California

Baker Beach - San Francisco, California